Doorgaan naar unieke content

Het OV-bureau Groningen Drenthe is opgericht in 2004 door de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen om samen invulling te geven aan het opdrachtgeverschap voor het openbaar (bus)vervoer. De gedachte achter de samenwerking is krachten  bundelen om vervoerkundige, maatschappelijke en om financiële meerwaarde te creëren voor het openbaar vervoer in het gebied. Openbaar (bus)vervoer is daarbij een belangrijk onderdeel van het bredere verkeers- en vervoersbeleid in de regio.

Het OV-bureau als regisseur

Het OV-bureau vervult de rol van regisseur en bewaakt de maatschappelijke doelen die met het OV gerealiseerd moeten worden (o.a. beschikbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid). Het OV-bureau moet binnen de vastgestelde financiële kaders werken en is daarnaast verantwoordelijk voor de vervoersontwikkeling en de reizigersopbrengsten. De uitvoering van de dienstverlening ligt bij de vervoerder.

Onze missie

De missie van het OV-bureau is het realiseren, in stand houden en het verbeteren van een toekomstbestendig en toegankelijk mobiliteitssysteem. Dit systeem heeft als doel het landelijk gebied en de steden toegankelijk te maken en te houden. Daarnaast moet het openbaar vervoer betaalbaar zijn en blijven voor zowel de reiziger als overheid.

 

Deze missie is breder dan het busvervoer alleen en wat het OV-bureau zelfstandig kan bereiken. Daarom is het van belang dat het OV-bureau samenwerkt met partners als het Rijk, provincies, gemeenten, vervoerders, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties die mee kunnen helpen om de missie te realiseren.

Het algemeen bestuur

Het strategisch beleid van het OV-bureau wordt bepaald door het algemeen bestuur. Daarnaast stelt het algemeen bestuur jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast. Het algemeen bestuur bestaat uit bestuurders van de provincies Groningen en Drenthe en de stad Groningen. Dit zijn:

Henk Jumelet

provincie Drenthe

Tjeerd van Dekken

provincie Groningen

Bram Schmaal

provincie Groningen

Willemien Meeuwissen

provincie Drenthe

Yvonne Turenhout

provincie Drenthe

Johan Hamster

provincie Groningen

Rik van Niejenhuis

gemeente Groningen

Philip Broeksma

gemeente Groningen

Inge Jongman

gemeente Groningen

Het dagelijks bestuur

Naast het algemeen bestuur is er het dagelijks bestuur die verantwoordelijk is voor het voorbereiden en het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de aanbestedingsdocumenten voor de aanbestedingen van het openbaar vervoer en het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor het verrichten van openbaar vervoer.  Het dagelijks bestuur van het OV-bureau bestaat uit drie bestuurders. De directeur van het OV-bureau is secretaris van het dagelijks bestuur.

Rosalinde Hoorweg

Secretaris

Johan Hamster

Voorzitter

Philip Broeksma

Henk Jumelet

Het OV-bureau legt financiële verantwoording af aan beide provincies en de gemeente Groningen door middel van de begroting en jaarrekening. De data die daarvoor beschikbaar zijn, worden gebruikt om de concessie te ontwikkelen, beheren en organiseren.
Onze begroting en jaarrekening zijn op te vragen via info@ovbureau.nl.

Organisatie

Het OV-bureau bestaat uit circa 30 medewerkers die vanuit hun eigen expertises en diverse achtergronden zich met passie inzetten voor het OV om de missie te realiseren. Naast de hand die wordt uitgestoken naar partners die de visie delen, staat binnen het OV-bureau samenwerken hoog in het vaandel.
Organogram OV-bureau Groningen Drenthe

Visie

Het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Niet alleen is het hoogwaardige HOV-netwerk vormgegeven voor de grote vervoerstromen en zijn er stappen gezet op de verduurzaming, ook is er gewerkt aan een goede ontsluiting van de dunner bevolkte gebieden in de regio onder meer door de samenwerking met de bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer.

Steeds meer mensen ontdekken combinaties van fiets en bus, auto en bus en bus en trein, het zogenaamde multimodale reizen. De overheid maakt dit aantrekkelijker door onder meer infrastructurele maatregelen (doorstroming), het faciliteren van voorzieningen op de knooppunten (hubs) en het scheppen van kansen voor nieuwe vormen van mobiliteit. Dit is de sleutel naar een toekomstbestendig en vraaggericht geïntegreerd mobiliteitssysteem.

Mensen maken keuzes in hun manier van reizen en maken combinaties van verschillende vervoersmiddelen (modaliteiten) al naar gelang hun reismotief, reisdoel en programma van de dag. Van belang is dat de reiziger hierbij voorzien wordt van optimale informatie over de gehele keten en dat de reiziger de reis drempelloos gemaakt kan worden.

Hub Gieten

Thema's 2020 - 2030

Het is de ambitie van het OV-bureau om de reiziger die kiest voor de bus als onderdeel van zijn totale verplaatsing optimaal te faciliteren en de rol van het openbaar vervoer per bus in het totale mobiliteitssysteem verder te versterken. Dit vertalen we in drie ambitielijnen:

  • Toekomstvaste bereikbaarheid, onder meer door goede en snelle verbindingen van en naar de steden en wellicht een ‘systeemsprong’ om deze goede bereikbaarheid in de toekomst te kunnen blijven garanderen,
  • In stand houden en waar mogelijk verbeteren van de ontsluiting van wijken en landelijk gebied, onder meer door op knooppunten (hubs) de verbinding te leggen met kleinschaliger vormen van vervoer zoals de hubtaxi en met individueel vervoer (auto, fiets, lopen),
  • Verdere verduurzaming van het OV in brede zin, zowel van het materieel als in de gehele bedrijfsvoering.
Nieuwe bussen concessie 2020 bij Hoornse Meer Groningen

De ambitielijnen laten zien dat het openbaar vervoer per bus diverse functies heeft. Het draagt bij aan de ontsluiting en leefbaarheid van wijken en landelijk gebied, met een vaste bus of met een andere vervoersvorm zoals de hubtaxi. Daarnaast heeft het openbaar vervoer een belangrijke rol in de bereikbaarheid van steden en voorzieningen. Omdat openbaar vervoer niet plaatsvindt in een vacuüm, maar onderdeel is van het totale provincie- en gemeentebrede beleid, is het zo duurzaam mogelijk uitvoeren van het systeem een relevante opgave.

Komende jaren zal het netwerk van buslijnen verder verbeterd worden, om zo blijvend goed aan te sluiten op de wensen en verplaatsingsbehoeften van reizigers. Het netwerk kenmerkt zich momenteel door een sterke hiërarchie en het is gebleken dat dit werkt.