Aankondiging vergadering algemeen bestuur

Op donderdag 1 april 2021, aanvang 9.00 uur, vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe. Deze vergadering is openbaar. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:

  • verslag van de vergadering van 7 december 2020;
  • jaarstukken 2020;
  • kaderbrief 2022.

Voor het publiek geldt spreekrecht voor de onderwerpen die zijn geagendeerd. In verband met het coronavirus zal de vergadering telefonisch plaatsvinden. Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u zich aanmelden via info@ovbureau.nl.  Aanmelding kan plaatsvinden tot en met maandag 29 maart 2021, 12.00 uur.

Voor het geval de vergadering niet kan worden geopend, omdat niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is, zal opnieuw een vergadering worden gehouden met dezelfde agendaonderwerpen op donderdag 8 april 2021.